درباره ما

برای رفاه کانون بازنشستگان دانشکده های فنی خراسان رضوی در تابستان سال 1394 با کوشش اعضاء هيئت موسس (آقایان جعفری، سلیمانی نژاد، اعلم صمیمی)تشکیل شد و سپس با انتخابات انجام شده اعضاء هيئت مديره (آقایان جعفری، سلیمانی نژاد، اعلم صمیمی، خزاعی، مصلی نژاد، علافان، خانم افتخاری) مشخص گردیدند و آقای ترابی با انتخاب هییت مدیره به عنوان مدیر عامل و 180 نفر عضو فعاليت خود را آغاز نموده كه در مدت يك سال اعضاء ثابت اين كانون به 220نفر رسيده است.
در نهايت با تلاش هيئت مديره اين كانون خدماتی در زمينه:
1. سفرهاي زيارتي و سياحتي و پرداخت قسمتي از هزينه هاي تاييد شده
2. پيگيري مسائل حقوقي و نشست های گوناگون از جمله با نمایندگان مجلس
3. پيگيري مسائل درماني از جمله معرفي و ارائه خدمات بيمه دندان پزشکی
4. پيگيري معرفي به شعبات بانك صادرات براي دريافت وام
5. خدمات تفریحی از جمله بلیط نیمه بها استخرو سرزمین عجایب
6. برگزاری مراسمهای مختلف از جمله افطاری ها و جشنها...
البته در مسيری كه بتواند همواره پويايي و بالندگي فكري و عملي در باور انسانهايي والا همراه داشته باشد کاری دشوار است.
اما اعضا هيئت مديره اين كانون براي جلب پیشکسوتان عزیز تمام سعي خود را به انجام خواهند رساند.