پست های موجود در دسته اخبار

دوباره ورزش بازنشستگان تا قهرمانی

1396/4/14

این اتفاق ورزشی لبخند را روی لبان بازنشستگان کشوری نشاند

پرداخت مستمری به سالمندان در دولت دوازدهم

1396/4/14

وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي با بيان اينکه افزايش اميد به زندگي و نرخ سالمندي در کشور نشانگر موفقيت برنامه‌هاي بهداشتي است، گفت: پرداخت مستمري به سالمندان در دولت دوازدهم نيز ادامه مي يابد

هر چهارشنبه معرفی یک کتاب درباره بازنشستگی

1396/4/14

کتاب بازنشستگی و داستانهای دیگر از محمد محمدعلی