پست های موجود در دسته اخبار

مسابقه تنیس روی میز خراسان رضوی

1396/2/20

مسابقه تنیس روی میز در سالن ورزشی کارگران برگزار گردید

افتتاحيه جشنواره ورزشي بازنشستگان خراسان رضوی

1396/2/20

 مراسم افتتاحيه جشنواره ورزشي بازنشستگان، صبح (دوشنبه) 96/2/11در سالن کارگران در بلوار فردوسی با تقدیم شاخه گل رزی و کفش و روپوش ورزشی برگزار شد