پست های موجود در دسته اخبار

افتتاحيه جشنواره ورزشي بازنشستگان خراسان رضوی

1396/2/20

 مراسم افتتاحيه جشنواره ورزشي بازنشستگان، صبح (دوشنبه) 96/2/11در سالن کارگران در بلوار فردوسی با تقدیم شاخه گل رزی و کفش و روپوش ورزشی برگزار شد

در اولین روز مسابقات جشنواره ورزشی بازنشستگان

1396/2/11

ثبت نام از بازنشستگان تا روز شروع جشنواره ورزشی ادامه دارد

مسئول برنامه‌ريزي، ‌هماهنگي و اجراي مسابقات ورزشي صندوق بازنشستگان کشوري معتقد است که بايد قدر بازنشستگان، اين سرمايه‌هاي عظيم و ارزشمند ملي را بدانيم و براي حفظ سلامت و شادابي آنها برنامه‌هاي جهان شمول داشته باشيم.