پست های موجود در دسته اخبار

در رابطه با حقوق

1396/2/6

 دریافت  فیش جدید حقوقی

http://www1.retirement.ir/Fish/Default.aspx

حضور مدیر کانون جناب اقای ترابی در جلسات بازنشستگان

1396/2/6

برگزاری جلسه هماهنگی پیرامون جشنواره ورزشی بازنشستگان

ثبت نام ۶۲۲ بازنشسته از ۹ استان در جشنواره ورزشی

1396/1/30

براساس اعلام صندوق هاي بازنشستگي کشوري در ۹ استان، تعداد بازنشستگان ثبت نام شده در جشنواره ورزشي بازنشستگان تاکنون به ۶۲۲ نفر رسيده است