پست های موجود در دسته اخبار

ضرورت ایجاد فضای کارآفرینی و زیرساخت های رفاهی برای زنان

1396/1/23

دبير کارگروه زنان روستايي، عشاير و مناطق محروم معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري بر ايجاد فضاي کارآفريني و تامين زيرساخت هاي لازم براي اشتغال زنان تاکيد کرد

گزارش یک دیدار

1396/1/21

 گزارش جلسه نمایندگان تیم مذاکره کننده کشوری و لشکری شنبه ۱۹فروردین