پست های موجود در دسته اخبار

هرکه دارد هوس کرب وبلا بسم الله

1395/11/13

باعرض سلام وادب خدمت همه دوستان عزیز:

فرآینداعزام زائرین مشتاق به اعتاب مقدسه عراق توسط شرکت مرکزی زیارتی استان خراسان رضوی پایه گذاری شده وباکیفیت بهتروقیمت مناسب درخدمت مشتاقان زیارت است.

تجمع پیشکسوتان تهران، مقابل سازمان برنامه و بودجه

1395/11/1

طی اطلاعیه های صادر شده و دعوت از عزیزان پیشکسوت برای شرکت در تجمع اعتراضی نسبت به بی توجهی مسئولین به وضعیت نا بسامان بازنشستگان همکاران عزیز با این ندا لبیک گفته و ازاقصی نقاط ایران در این تجمع شرکت نمودند .

ماده109 -قانون حقوق کلیه بازنشستگان

1395/10/29

از تاریخ تصویب این قانون حقوق کلیه بازنشستگان، وظیفه بگیران یا مستمری بگیران صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری که تا پایان سال ۱۳۸۵ بازنشسته یا از کارافتاده و یا فوت نموده اند در صورتی که کمتر از حاصل ضرب ضریب ریالی که باتوجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالیانه پیش بینی می گردد با رعایت .ماده (۱۲۵) و ارقام مذکور در جداول بندهای «الف» و «ب» این ماده و تبصره های مربوط باشد تا این میزان افزایش می یابد