پست های موجود در دسته اخبار

نماینده محترم شورای شهر مشهد دردفتر کانون

1394/11/21

شانزدهمین جلسه هیات مدیره درساعت 10 صبح روزسه شنبه 94/11/6 درمحل دفترکانون وبا حضورمهمان ارجمند جناب آقای مهندس هراتی نماینده گرامی شورای شهر مشهد که دعوت قبلی مارا پذیرفته بودند تشکیل شد.

ادامه مطلب

پیام تبریک به آقایان صاحبدل و آقایی

1394/11/21

پیام تبریک کانون بازنشستگان  دانشکده های فنی خراسان رضوی به آقای آقایی و آقای صاحبدل 

ادامه مطلب

تاییده کانون بازنشستگان دانشکده های فنی خراسان رضوی از طرف وزارت کشور

1394/11/7

حسنعلی امیری قائم مقام وزیر درامور مجلس و سخنگوی وزارت کشور اظهار داشت: اعضای کمیسیون ماده 10 احزاب همچنین با صدور پروانه فعالیت برای هشت کانون صنفی و تخصصی موافقت کردند.
وی ادامه داد: این کمیسیون همچنین با بررسی پرونده های گروه های صنفی و تخصصی موافقت خود را برای تمدید پروانه فعالیت 18 کانون و انجمن اعلام کرد.