پست های موجود در دسته اخبار

همایش تجلیل از بازنشستگان و خانواده محترمشان در خانه امید بازشستگان

1394/8/23

هیج بنیانی در اسلام نزد خداوند محبوب تر از خانواده نیست.

پیامبر اکرم (ص

دعوت از تمام بازنشستگان در نهمین همایش تجلیل از بازنشستگان و خانواده محترم ایشان

دیدار همکاران پیشکسوت باتفاق خانواده در جشن ولایت

1394/8/23

دعوت بمناسبت جشن ولایت و دیدار همکاران پیشکسوت باتفاق خانواده های محترمشان در تاریخ 94/07/09ساعت 16

مکان:طرقبه، طرقدر، مرکز رفاهی اداره دارایی واموراقتصادی خراسان

تور رایگان چهل میر

1394/6/21

تور رایگان چهل میر برای اعضای محترم کانون و یک همراه

شرایط ویژه:

1.بازنشستگانی که عضو کانون نیستند با میلغ 20هزارتومان از حضورشان بهره مند میشویم


2. در صورت حضور افراد تحت تکفل  به ازای هر نفر مازاد، برای هر نفر هزینه  20 هزار تومان دریافت مبشود