وام ضروری مرحله 6 پرداخت شد

نوشته شده توسط مدیر - 1396/12/16 ...

مرحله ششم وام ضروري چهار ميليون توماني به حساب ۲۵ هزار نفر از بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری واریز شد

 با همکاري بانک صادرات ايران، طی روزهای اخیر، مرحله ششم وام ضروري چهار ميليون توماني بازنشستگان کشوري به حساب ۲۵ هزار بازنشسته کشوري متقاضي، واريز شد.
به این ترتیب، با پرداخت مرحله ششم وام ضروري، تاکنون ۱۵۰ هزار بازنشسته کشوري وام خود را دريافت کردند و ۱۵۰ هزار بازنشسته باقيمانده نيز در شش مرحله، سال آینده وام خود را دريافت مي کنند.
امسال برای پرداخت وام ضروری بازنشستگان کشوری ۱۲۰۰ ميليارد تومان اعتبار تخصیص داده شد که این میزان در سال ۹۵، ۷۵۰ میلیارد تومان و در سال ۹۴ نیز ۵۰۰ میلیارد تومان بود.