آگهی دعوت مجمع عمومی

نوشته شده توسط مدیر - 1397/1/22 ...

جلسه مجمع عمومی عادی کانون بازنشستگان آموزشکده های فنی خراسان رضوی در محل سالن کنفرانس دانشکده فنی (محمد منتظری) برگزار میشود.

 

جلسه مجمع عمومی عادی کانون بازنشستگان آموزشکده های فنی خراسان رضوی در محل سالن کنفرانس دانشکده فنی (محمد منتظری) برگزار میشود. لذا از کلیه اعضا کانون دعوت میشود در ساعت 19.5 روز دوشنبه 10/2/97 د رجلسه مذکور حتما شرکت کنند یا به یکی از اعضا وکالت کتبی داده شود.

دستور جلسه:

  • گزارش کار کانون
  • انتخاب اعضا اصلی و علی البدل هیئت مدیره
  • انتخاب بازرس اصلی و علی البدل

جلسه با صرف شام خاتمه می یابد.

در ضمن افرادی که مایل به عضویت در هیئت مدیره یا بازرس هستند به دفتر کانون اطلاع دهند.