افطاری پیشکسوتان آموزشکده و دانشکده های فنی نیشابور

نوشته شده توسط مدیر - 1397/3/27 ...

چهارشنبه ۲۳ خردادماه مجلس گرم و صمیمی افطاری پیشکسوتان آموزشکده و دانشکده های فنی نیشابور به اتفاق خانواده های محترمشان برگزار گردید.

 

افطاری بازنشستگان فنی نشابور

افطاری سال 97 بازنشستگان نیشابور

افطاری بازنشستگان دانشکده های فنی  نیشابور

 

افطاری بازنشستگان فنی نیشابور

افطاری بازنشستگان نیشابور

 

افطاری بازنشستگان نیشابور

افطاری بازنشستگان نیشابور

افطاری بازنشستگان نیشابور