عیدی بازنشستگان کشوری مشخص شد

نوشته شده توسط مدیر - 1396/11/18 ...

مديرکل مالي صندوق بازنشستگي کشوري گفت: با تصويب هيات وزيران، ميزان پاداش پايان سال ۱۳۹۶ يا عيدي بازنشستگان کشوري مبلغ ثابت ۸ ميليون و ۴۷۵ هزار ريال تعيين شده که قرار است با حقوق بهمن ماه پرداخت شود


به گزارش اداره کل روابط عمومي و امور بين الملل صندوق بازنشستگي کشوري، حسين بخشي زاده، اظهار داشت: در آخرين جلسه هيات وزيران، درباره ميزان عيدي کارکنان و بازنشستگان دولت تصميم گيري شده که براين اساس، ميزان پرداخت پاداش آخر سال ۱۳۹۶ يا عيدي بازنشستگان صندوق بازنشستگي کشوري ۸ ميليون و ۴۷۵ هزار ريال (۸۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان) تعيين شده است.
وي تاکيد کرد: قرار است عيدي بازنشستگان تحت پوشش، همراه با حقوق بهمن ماه به حساب عزيزان بازنشستگان تحت پوشش واريز شود؛ بنابراين هر زمان حقوق بهمن ماه پرداخت شد، عيدي بازنشستگان نيز پرداخت مي شود.
 ميزان پرداخت پاداش آخر سال (عيدي) بازنشستگان، مستمري بگيران، حقوق وظيفه از کارافتادگي، حقوق وظيفه وراث مستخدمين متوفاي مشمول صندوق هاي بازنشستگي و صندوق معذوريت و از کارافتادگي جهاد کشاورزي، صندوق هاي بازنشستگي نيروهاي مسلح و نيروي انتظامي و ساير صندوق هاي بازنشستگي و همچنين شهدا و جانبازان از کار افتاده کلي مبلغ ۸ ميليون و ۴۷۵ هزار ريال تعيين شد که از محل بودجه مصوب صندوق هاي بازنشستگي يا دستگاه اجرايي ذيربط قابل پرداخت خواهد بود.